hoe werk het duurzame energie
is mijn huis geschikt duurzame energie
subsidie duurzame energie
10 redenen voor duurzame energie
installatie duurzame energie
 

energie kosten besparen

energiewinkel

energie aansluiting

 

 

 
 

subsidie zonnepanelen

Kamerbrief over subsidieregeling zonnepanelen 2012-2013
In het Begrotingsakkoord is afgesproken een subsidieregeling voor zonnepanelen te openen voor 2012 en 2013. Hieronder informeer ik u over de wijze waarop ik deze regeling zal vormgeven.

Wie kunnen aanvragen?
De subsidieregeling is toegankelijk voor particulieren, en niet voor zakelijke gebruikers. Bedrijven kunnen gebruik maken van de Energie Investeringsaftrek en betalen over het algemeen geen BTW over de aankoop. Voor elk adres kan maximaal één aanvraag ingediend worden.

Omvang subsidie

Particulieren kunnen in de regeling subsidie aanvragen voor 15% van het aankoopbedrag van een zon-PV installatie. Daaronder vallen de materiaalkosten, zoals de aanschaf van de panelen en ondersteunende apparatuur, zoals omvormers, maar niet de arbeidskosten voor bijvoorbeeld installatie van het systeem. Installaties groter dan 0,6 kWp komen in aanmerking voor subsidie. Per installatie wordt maximaal 3,5 kWp gesubsidieerd, hetgeen overeenkomt met een maximum subsidiebedrag van € 650,-. Met 3,5 kWp kan een huishouden met een gemiddeld elektriciteitsverbruik ruim in zijn eigen elektriciteitsbehoefte voorzien. Hiermee wordt voldaan aan de wens van de vijf partijen, die betrokken zijn bij het Begrotingsakkoord, om met de regeling het belang van opwekking van duurzame energie dichtbij de mensen te stimuleren.

Openingsdatum
De regeling zal opengaan op 2 juli 2012. De aangekondigde datum van 1 juli is namelijk een zondag en valt ook gelijk met de finale van het Europees Kampioenschap voetbal. Ik vermoed daarom dat veel Nederlanders op die dag andere bezigheden hebben.

Eenvoudige uitvoering

De regeling is zodanig vormgegeven dat deze tot zo min mogelijk uitvoeringslasten voor aanvragers en installateurs zal leiden. Tegelijkertijd zijn wel afdoende waarborgen tegen misbruik opgenomen. De uitvoering gaat als volgt:

Particulieren kunnen subsidie aanvragen met DigiD via het elektronisch loket van Agentschap NL met de digitale versie van een getekende overeenkomst gedateerd op of na 2 juli 2012.

Het budget is gelimiteerd, er is geen sprake van een open einde regeling. Om te voorkomen dat consumenten ongewenst vastzitten aan een overeenkomst, terwijl zij niet meer in aanmerking zouden komen voor subsidie in verband met overtekening van het subsidiebudget, adviseer ik consumenten en leveranciers met klem om een ontbindende voorwaarde in de aankoopovereenkomst op te nemen. Die voorwaarde moet inhouden dat de klant de overeenkomst kan ontbinden, indien door de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie geen subsidie wordt verstrekt voor de in de overeenkomst genoemde producten.

Na openstelling van de regeling zal Agentschap NL een inschatting publiceren over de termijn waarop aanvragers een beschikking mogen ontvangen. Dit is namelijk afhankelijk van het aantal aanvragen en de volledigheid daarvan.

Direct na beschikking wordt het subsidiebedrag uitbetaald.

De installatie moet binnen 6 maanden worden gerealiseerd. Als consumenten hun installatie niet binnen deze termijn realiseren, zijn zij verplicht om dit bij Agentschap NL te melden. Agentschap NL kan achteraf een betaalbewijs van de installatie opvragen ter controle.

Samenloop met andere subsidies, zoals SDE of gemeentelijke subsidieregelingen, wordt uitgesloten.

Budget
Het beschikbare budget is € 22 mln in 2012 en € 30 mln in 2013, inclusief uitvoeringskosten.

Aanvragen van Subsidie stappenplan.

subsidie regelingen 15% zonnepanelen       Getekende overeenkomst van leverancier en particulier met de datum vanaf 2 juli.

subsidie regelingen 15% zonnepanelen       Gespecificeerde factuur waarbij de arbeid van de installatie apart staat vermeld

subsidie regelingen 15% zonnepanelen       U dient met de 2 bovenstaande documenten via www.agentschap.nl met uw persoonlijke DigiD aan te melden.

subsidie regelingen 15% zonnepanelen      U ontvangt binnen een onbekend termijn 15% van het aankoopbedrag of maximaal 650,- gestort op uw rekeningnummer.

subsidie regelingen 15% zonnepanelen      U dient binnen 6 maanden na ontvangst subsidie uw zonnepanelen te installeren.


      subsidie regelingen 15% zonnepanelen           subsidie regelingen 15% zonnepanelen           subsidie regelingen 15% zonnepanelen

 
Overige energiebesparingsmaatregelen
Met energiebesparingsmaatregelen in de gebouwde omgeving kunnen de woon- en huisvestingslasten van Nederlandse huishoudens en bedrijven beter beheersbaar worden voor prijsstijgingen van energie en kunnen effecten van de hogere energiebelasting worden beperkt. Daarnaast levert deze maatregel een bijdrage aan de Europese klimaatdoelstelling. Dit budget (in 2013 70 mln., daarna 58 mln., via begroting BZK) is beschikbaar voor cofinanciering voor zowel grootschalige projecten (o.a. woningcorporaties, zorginstellingen, scholen en zwembaden) als voor particulieren. Via een volledig revolverend fondsconstructie komt het geld terug waarna het weer beschikbaar is voor investeringen. Het geheel kan worden opgezet in samenwerking met partijen uit de bouw-, de energie- en de financiële sector. Het fonds zal zo worden vormgegeven dat fluctuaties in het fonds het EMU-saldo en EMU-schuld niet beïnvloeden.
U wilt zonnepanelen aanschaffen of een HRe-ketel installeren en u vraagt zich af of u hiervoor subsidie kunt krijgen. Op deze site geven we informatie over de subsidiemogelijkheden voor uw plannen. Subsidieregelingen zijn constant aan veranderingen onderhevig. Daarom geven we hier actuele informatie over de mogelijkheden. Op dit moment zijn er voor particulieren vooral kleine gemeentelijke of provinciale aanschafsubsidies en beloningen voor energiebesparing mogelijk. Maar bedenk dat het zelf produceren van energie ook zonder subsidie rendabel kan zijn. Welke subsidie is er voor u? Ga direct naar de energiesubsidiewijzer.Gemeentelijk en provinciaal
Door sommige gemeenten en provincies worden voor duurzame energieproducten gemeentelijke of provinciale subsidies verstrekt. Dit verschilt per gemeente en regio. Klik hier voor meer informatie over deze lokale subsidieregelingen.

Meer Met Minder (MMM)

Meer Met Minder is een tijdelijke stimuleringsregeling voor energiebesparende voorzieningen aan bestaande woningen. Klik hier voor meer informatie.

SDE subsidieregeling
De SDE subsidieregeling (Stimulering Duurzame Energieproductie) is vanaf juli 2012 alleen nog beschikbaar voor grote hoeveelheden energieproductie (meer dan 15 kWp). Klik hier voor meer informatie.


 

Subsidie & regelingen, 15% subsidie zonnepanelen

 

Subsidie zonnepanelen 2013

 

Ook in 2013 is er subsidie voor zonnepanelen. U kunt uw aanvraag voor subisidie digitaal indienen bij AgentschapNL via het e-loket. De subsidiepot voor 2012 van 22 miljoen euro is vorig jaar op gegaan.
Voor 2013 zit er 30 miljoen euro in de subsidiepot voor zonnepanelen. Na 2013 stopt deze subsidieregeling voor zonnepanelen.
Het Ministerie van Economische zaken, landbouw en innovatie heeft per 2 juli 2012 deze landelijke subsidieregeling voor particulieren ingevoerd. Huishoudens kunnen volgens deze regeling subsidie aanvragen voor 15 procent van het aankoopbedrag van hun installatie van zonnepanelen.

Onder het aankoopbedrag vallen de kosten voor het materiaal, zoals de aanschaf van de panelen en de omvormers, maar niet de arbeids- en verbouwingskosten.

 

Maximaal 650 euro subsidie

 Een van de voorwaarden is dat het systeem meer dan 600 watt-piek vermogen heeft. Zonnepanelen voor huishoudens hebben vaak een vermogen van 1.400 watt-piek, dat is een systeem met circa 10 m2 panelen.
De subsidie is niet onbeperkt. Per installatie wordt maximaal 3.500 watt-piek gesubsidieerd (een systeem met ongeveer 20 m2 panelen); ofwel maximaal 650 euro per installatie.

 

Aanvragen subsidie

 U kunt digitaal subsidie aanvragen, via het elektronisch loket van AgentschapNL. U heeft voor de aanvraag uw DigiD nodig en een (digitaal) document van een getekende koopovereenkomst gedateerd op of na 2 juli 2012.

Aanvragen subsidie 2012

2012-05-27 | Bron: iNSnet |

Nog geen week na het uitlekken dat het btw-tarief van zonnepanelen vanaf 1 juli 6 procent zou worden, blijkt dat op korte termijn de btw verlaging niet mogelijk is vanwege technische complexiteit rondom de Europese regelgeving.

Subsidie 15% zonnepanelen
Er komt per 1 juli 2012 al een budget voor een tijdelijke subsidieregeling voor investeringen in zonnepanelen voor kleinverbruikers (in 2012 22 mln.). Kleinverbruikers kunnen een subsidie van 15% van de aanschafprijs ontvangen. Met deze regeling vindt al in 2012 een extra impuls plaats voor schone energie en wordt hiermee het belang van opwekking duurzame energie dicht bij de mensen benadrukt. De subsidie eindigt in 2013. Er wordt zo snel mogelijk een uitvoeringsregeling bekendgemaakt. Hiervoor wordt 30 miljoen euro gereserveerd. Meer weten zie www.agentschap.nl

Installatie
Op 25 mei presenteerde het kabinet het definitieve akkoord waarna het naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. De Volkskrant heeft het eerder weten te bemachtigen. Eerder werd nog gemeld dat een subsidie ook van toepassing zou zijn op de installatie van zonnepanelen, maar hier lijkt in het akkoord geen sprake van te zijn. Of er een stimuleringsregeling voor na dit jaar komt is onduidelijk.

Salderingsregeling
In de samenleving en bij de fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie bestaat een brede wens om te onderzoeken op welke manier saldering van de energierekening ook buiten „eigen dak? (o.a. flats of boerenschuur) via de uitgavenkant mogelijk is, die ook houdbaar is voor overheidsfinanciën. Dit onderzoek zal op korte termijn plaatsvinden. Op basis van dit onderzoek zal in 2013 een pilot worden gestart. Voor deze maatregel is vanaf 2014 € 10 mln. beschikbaar. Voor de salderingsregeling wordt totaal 25 miljoen euro gereserveerd.

Energiebesparingsmaatregelen
Met energiebesparingsmaatregelen in de gebouwde omgeving kunnen de woon- en huisvestingslasten van Nederlandse huishoudens en bedrijven beter beheersbaar worden voor prijsstijgingen van energie en kunnen effecten van de hogere energiebelasting worden beperkt. Daarnaast levert deze maatregel een bijdrage aan de Europese klimaatdoelstelling. Dit budget (in 2013 70 mln., daarna 58 mln., via begroting BZK) is beschikbaar voor cofinanciering voor zowel grootschalige projecten (o.a. woningcorporaties, zorginstellingen, scholen en zwembaden) als voor particulieren. Via een volledig revolverend fondsconstructie komt het geld terug waarna het weer beschikbaar is voor investeringen. Het geheel kan worden opgezet in samenwerking met partijen uit de bouw-, de energie- en de financiële sector. Het fonds zal zo worden vormgegeven dat fluctuaties in het fonds het EMU-saldo en EMU-schuld niet beïnvloeden.

Overige subsidies

Er worden verschillende subsidies verstrekt voor de aanschaf van duurzam energie producten. Hiermee kun je een deel van de kosten van een duurzaam energiesysteem terug krijgen. Subsidieregelingen hebben een beperkte looptijd. Zorg er daarom voor dat u er op tijd bij bent.

Momenteel bestaan de volgende subsidieregelingen:
SDE regeling

Lokale subsidies

Subsidieregeling Duurzame Warmte
Meer Met Minder

Fiscale voordelen voor bedrijven


SDE regeling

Op landelijk niveau wordt door de rijksoverheid de SDE subsidie verstrekt. Dit staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie en heeft als doelgroepen bedrijven en (non-profit) instellingen. Deze subsidie kan worden aangevraagd voor zonnepanelen van Wattco.

De SDE is gebaseerd op vier pijlers, namelijk:
- Eén integraal budgetplafond;
- Een gefaseerde openstelling voor de verschillende technologieën;
- Een maximum basisbedrag (15 ct/kWh voor hernieuwbare elektriciteit);
- Introductie van een vrije categorie.

Spelregels
Particuliere systemen vallen helaas buiten de boot omdat pas vanaf 15 kWp een subsidie wordt verstrekt. Dit betekent bijvoorbeeld 100 panelen van 150 wattpiek. De meeste woningdaken zijn te klein voor zoveel panelen. Maar doordat de bovengrens van 100 kWp - bijvoorbeeld 500 panelen van 200 wattpiek - vervalt worden ook écht grote systemen op schuur- en bedrijfsdaken en in het vrije veld op braakliggende akkers subsidiabel.

Daarnaast wordt de subsidie voor zonnepanelen groter of gelijk dan 15 kWp alleen opengesteld voor installaties die worden aangesloten op een grootverbruikersaansluiting (systemen die zijn aangesloten op een aansluiting op het elektriciteitsnet van meer dan 3 * 80A). Deze keuze is gemaakt omdat in 2011 is gebleken dat de mogelijkheid van salderen (de aan de energieleverancier terug geleverde energie wordt afgetrokken van het gebruik van de afnemer) ervoor zorgt dat zonnepanelen al rendabel kunnen worden toegepast op basis van de bestaande salderingsregels. Voor installaties die zijn aangesloten op een grootverbruikersaansluiting kan niet worden gesaldeerd. Daarom komen die projecten in 2012 in aanmerking voor SDE .

Aanvragen
De SDE subsidie kan worden aangevraagd in het online eLoket van Agentschap NL.

Meer informatie
Bekijk voor meer informatie onderstaande voorlichtingsfilm, lees de ministeriële brief aan de Tweede Kamer over de openstelling van de SDE voor 2012 of ga naar de website van agentschapNL.

 

Lokale subsidies
Verschillende gemeenten en provincies verstrekken subsidies voor het stimuleren van duurzaam wonen. Niet alleen voor isolatie en dubbele beglazing, maar ook voor zonnepanelen, zonneboilers, micro-wkk en windturbines.

Waar
Benieuwd of u in aanmerking komt voor een gemeentelijke of provinciale subsidie? Doe hier de subsidiecheck of bekijk de mogelijkheden via de energiesubsidiewijzer.

Onderstaande lokale subsidieverstrekkers zijn momenteel bij ons bekend:
Aalsmeer
Amstelveen
Amsterdam
Andijk
Anna Paulowna
Apeldoorn
Assen
Breda
Brielle
Bussum
Delft
Den Haag
Enkhuizen
Goes
Haarlemmermeer
Hellevoetsluis
Hoorn
Ijsselstein
Kampen
Leidschendam-Voorburg
Limburg
Maasland
Medemblik
Naarden
Niedorp
Nijmegen
Overbetuwe
Overijssel
Raalte
Rotterdam
Schagen
Stede Broec
Steenwijkerland
Strijen
Utrecht
Veenendaal
Veldhoven
Venlo
Velsen
Vianen
Weesp
Wervershoof
Wieringermeer
Zandvoort

Subsidieregeling Duurzame Warmte
De Subsidieregeling Duurzame Warmte voor bestaande woningen is opgehouden te bestaan.
Via deze regeling kon u subsidie aanvragen voor micro-wkk en zonneboilers in bestaande woningen die vóór januari 2008 zijn opgeleverd.
Het is nog onbekend of deze subsidie in de nabije toekomst zal worden hervat.


Meer Met Minder

Meer Met Minder is een landelijke regeling voor huiseigenaren die hun bestaande woning energiezuiniger willen maken. De premies hebben tot doel om in 2020 2,4 miljoen bestaande woningen en andere gebouwen gemiddeld 20% tot 30% energiezuiniger te maken.

Spelregels
De Meer Met Minder regeling is gestoeld op het energielabel (energie index) van een woning. U dient daarom eerst een officieel maatwerkadvies met energielabel te laten opstellen. Als de energiebesparende maatregelen die u neemt op basis van een Maatwerkadvies Energiebesparing leiden tot een verbetering van de energie index van tenminste 0.50, kunt u daarvoor een subsidie van € 300,00 ontvangen. Lukt het u om de energie index met tenminste 0.75 te verbeteren, dan ontvangt u een subsidie van € 750,00. Voor meer informatie kunt u kijken op meermetminder.nl.

Aanvragen
Voor de aanvraag van een Maatwerkadvies Energiebesparing en een premie voor energiebesparing kunt het Meer Met Minder stappenplan volgen.

Bedrijven

Voor bedrijven zijn er verschillende fiscale voordelen en subsidies beschikbaar om zo het gebruik van duurzame energiesystemen te stimuleren.

Energie-investerings aftrek (EIA)
Organisaties die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen en investeren in duurzame energie en energiebesparende bedrijfsmiddelen (bijvoorbeeld zonnepanelen) kunnen een percentage aftrekken van hun fiscale winst. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Milieu-investeringaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
Wanneer ondernemers investeren in zonnepanelen of zonne-energiesystemen, kunnen zij via de MIA en Vamil subsidie krijgen. Een deel van de investering kan dan afgetrokken worden van de fiscale winst. Daarnaast komen bedrijfsmiddelen - waaronder hybride zonnepanelen en straatverlichting op zonne-energie - in aanmerking voor willekeurige afschrijving. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Energieonderzoeksubsidie (EOS)
Als bedrijven innovatieve ideeën hebben voor een onderzoeks- of demonstratieproject op het gebied van energiebesparing of -opwekking, bijvoorbeeld in de zin van zonnepanelen of zonne-energiesystemen, kunnen zij hiervoor subsidie ontvangen. Kijkt voor meer informatie op de website van Agentschap NL.