Voorwaarden zakelijk

Algemene voorwaarden zakelijk

Algemene Voorwaarden Wattco.nl voor installateurs en energie-adviseurs

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.
1.2 Dienst: de dienstverlening die door Wattco.nl wordt aangeboden door middel van de Website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Opdrachtgevers en Installateur c.q. Energie-adviseur in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van klus werkzaamheden.
1.3 Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de Website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Opdrachtgevers en Installateurs c.q. Energie-adviseurs.
1.4 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot het aanvragen van een offerte c.q. energie-advies aan een Installateur c.q. Energie-adviseur met gebruikmaking van de Website.
1.5 Installateur: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van de Website beschikbaar stelt voor uitbrengen van een offerte in opdracht van een Opdrachtgever
1.6 Energie-adviseur: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van de Website beschikbaar stelt voor uitbrengen van energie/advies in opdracht van een Opdrachtgever
1.7 Website: de website www.wattco.nl
1.8 Wattco.nl: Wattco.nl, gevestigd aan de Cypresbaan 43, 2908 LT, Capelle a/d IJssel Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 27361472 (Wattco.nl).

2 Algemeen
2.1 Deze zakelijke voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Wattco.nl, op alle overeenkomsten die Wattco.nl sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
2.2 Wattco.nl is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen
2.3 Wattco.nl wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Installateur of Energie-adviseur uitdrukkelijk van de hand.

3 Dienstverlening
3.1 Wattco.nl brengt via de Website geïnteresseerde gebruikers in contact met Installateurs c.q. Energie-adviseurs. Wattco.nl heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met de Website of anderszins. Wattco.nl is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.
3.2 Wattco.nl heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Website met betrekking tot de offertes c.q. aanvragen is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Wattco.nl draagt voor de inhoud van aanvragen geen enkele verantwoordelijkheid. Evenmin draagt Wattco.nl verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Gebruikers en Installateur c.q. Energie-adviseurs, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.
3.3 Wattco.nl biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de Website, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op "as is" basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert Wattco.nl niet:
- dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie;
- dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en
- dat derden niet de Website en/of de systemen van Wattco.nl onrechtmatig zullen gebruiken

4 Onderhoud
4.1 Wattco.nl is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Wattco.nl ontstaat.

5 Gebruik van verstrekte informatie
5.1 Het gebruik van de (persoons-) gegevens die door middel van de Website door Installateur c.q. Energie-adviseur worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen - maar niet daartoe beperkt - iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook.
5.2 Indien Installateur c.q. Energie-adviseur in strijd handelt met het in artikel 5.1 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van Vergelijzonenpanelen.eu om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Installateur c.q. Energie-adviseur te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

6 Intellectuele eigendom
6.1 Wattco.nl, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wattco.nl of rechtmatige toestemming van de rechthebbende.
6.3 Installateur en of Energie-adviseur vrijwaart Wattco.nl voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

7 Betalingsvoorwaarden
7.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum.
7.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Installateur c.q. Energie-adviseur verplicht op verzoek van Wattco.nl een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Installateur c.q. Energie-adviseur hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. Wattco.nl heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Installateur c.q. Energie-adviseur te verhalen.
7.3 Het recht van Installateur c.q. Energie-adviseur om zijn vorderingen op Wattco.nl te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Wattco.nl in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. de Installateur c.q. Energie-adviseur failliet is, of in surseance is;
c. de Installateur c.q. Energie-adviseur als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
d. de Installateur c.q. Energie-adviseur als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
7.4 Installateur c.q. Energie-adviseur is rente verschuldigd vanaf 30 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de Wattco.nl de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.
7.5 Rente bij zakelijke transacties:
De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).
7.6 Rente bij transacties met consumenten:
De verschuldigde rente bij transacties met consumenten is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).
7.7 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Installateur c.q. Energie-adviseur aan Wattco.nl alle buitengerechtelijke incassokosten conform Voorwerk II verschuldigd.
7.8 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Installateur c.q. Energie-adviseur verschuldigd.
7.9 Indien Wattco.nl in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Installateur c.q. Energie-adviseur .

8 Onuitvoerbaarheid van de dienst
8.1 Wattco.nl heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
8.2 Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of andere wijzen van verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.
8.3 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Installateur c.q. Energie-adviseur heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

9. Duur en beëindiging
9.1 Elke Overeenkomst tussen Wattco.nl en de Installateur en Energie-adviseur wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
9.2 De Overeenkomst kan door de Installateur c.q Energie-adviseur per direct, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (een) maand, schriftelijk worden beëindigd.
9.1 Indien Installateur c.q. Energie-adviseur niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Wattco.nl gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Installateur c.q. Energie-adviseur of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Wattco.nl gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Wattco.nl is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.
9.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Wattco.nl toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
9.3 Wattco.nl is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan Installateur c.q. Energie-adviseur .
9.4 Indien de Installateur c.q. Energie-adviseur ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Wattco.nl verhindert, heeft Wattco.nl het recht de overeenkomst te ontbinden.
9.5 Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor Wattco.nl opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Wattco.nl bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Wattco.nl bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.
9.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Wattco.nl zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

10 Reclames, klachten
10.1 Reclame dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering ofwel- bij niet zichtbare gebreken binnen 7 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
10.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na aflevering.

11 Aansprakelijkheid
11.1 Wattco.nl is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Installateur c.q. Energie-adviseur , die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Wattco.nl toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Wattco.nl verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
11. 2a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
11. 2b Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Wattco.nl nimmer aansprakelijk.
11. 2c De door Wattco.nl te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Installateur c.q. Energie-adviseur te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Installateur c.q. Energie-adviseur geleden schade.
11. 2d Indien de assuradeur van Wattco.nl om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Wattco.nl te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom.
11.3 Wattco.nl is niet aansprakelijk voor omzeiling van technische voorzieningen door Gebruiker en/of derden.

12 Toepasselijk recht
Nederlands recht is van toepassing.

 

Gebruik van deze site betekent dat u onze zakelijke Algemene voorwaarden accepteert. Copyright © 2011-2013
Wattco.NL-Tel nr: ( 31) (0)88 456 5020 Fax nr: ( 31) (0)88-456 5051